Monographies :

réinitialisation de l'affichage...

Afficher sous forme de : -

 • Aménagement des ports, éclairage et balisage des côtes de l’Indochine : Port de Tourane
  Chỉnh trang lại cảng, hệ thống chiếu sáng và cọc tiêu ở bờ biển Đông Dương: Cảng Đà Nẵng
  Development of Ports, lighting and marking of Indochinese coasts: Port of Danang
 • Au pays des superstitions et des rites chez les Moïs et les Chams
  Mê tín dị đoan và nghi lễ của người Mọi và người Chăm
  In the Country of Superstition and the Rites of the Moi and the Cham
 • Au Tonkin, un an chez les Muongs (souvenirs d’un officier)
  Bắc Kỳ, một năm ở vùng người Mường (hồi ký của một sĩ quan)
  In Tonkin, a year with the Muongs (Memoir of an officer)
 • Bana, station d’altitude du Centre-Annam
  Bà Nà, khu nghỉ dưỡng trên núi thuộc Trung Kỳ
  Bana, Altitude Station of Central Annam
 • Bateaux en Indochine
  Tàu thuyền Đông Dương
  Boats in Indochina
 • Cochinchine, Annamites, Moïs, Cambodgiens
  Nam Kỳ: Người Việt, người Mọi và người Cam-pu-chia
  Cochinchina, Annamites, Mois, Cambodians
 • De la baie d’Along à Quang-Tcheou-Wan en 1899
  Từ vịnh Hạ Long đến Quảng Châu Loan năm 1899
  From Ha Long Bay to Guangzhouwan 1899
 • Deux ans dans le Haut-Tonkin (Région de Cao-Bang)
  Hai năm ở thượng du Bắc Kỳ (vùng Cao Bằng)
  Two years in Upper Tonkin (Cao-Bang Region)
 • Dix mois à Hanoï, étude de mœurs tonkinoises
  Mười tháng ở Hà Nội, nghiên cứu về phong tục tập quán của người Bắc Kỳ
  Ten months in Hanoi, a study on Tonkinese mores
 • Émersion des plaines côtières du Dai-Viêt
  Vùng đồng bằng ven biển Đại Việt
  Emergence of the coastal plains of Dai Viet
 • En Annam. La mer et la forêt, la montagne et la plaine, le Lang-Bian
  Ở Trung Kỳ: Biển và rừng, miền núi và đồng bằng, đỉnh Lang-Biang
  In Annam: Sea, Forest, Mountain and Plain, Lang-Biang
 • Etude économique et administrative sur le Haut Tonkin, La région de Cao-Bang (Thèse pour le Doctorat)
  Nghiên cứu kinh tế và hành chính thượng du Bắc Kỳ : vùng Cao Bằng (luận án Tiến sĩ)
  Economic and Administrative study of Upper Tonkin, The region of Cao Bang (Doctoral Thesis)
 • Etude sur Tourane et la Cochinchine
  Nghiên cứu về Đà Nẵng và Nam Kỳ
  Study on Danang and Cochinchina
 • Excursion dans la province de Lang-Son (Tonquin)
  Du ngoạn Lạng Sơn (Bắc Kỳ)
  Excursion to Lang Son Province
 • Excursions et Reconnaissances, XV, Notes sur la région de la Rivière Noire
  Du ngoạn và khảo sát, tập XV, Ghi chép về sông Đà
  Excursions and Observations, XV Notes on the Region of the Black River
 • Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine (Ier fascicule), Monographie de la province de Biên-Hoà
  Địa lý tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ (tập I): Địa chí tỉnh Biên Hòa
  Physical, Economic and Historical Geography of Cochinchina (Book I) Monograph for Province of Biên-Hoà
 • Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine (IIe fascicule), Monographie de la province de Hà-Tiên
  Địa lý tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ (tập II): Địa chí tỉnh Hà Tiên
  Physical, Economic and Historical Geography of Cochinchina (Book II) Monograph for Province of Hà-Tiên
 • Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine (IXe fascicule), Monographie de la province de Trà-Vinh
  Địa lý tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ (tập IX): Địa chí tỉnh Trà Vinh
  Physical, Economic and Historical Geography of Cochinchina (Book IX) Monograph for Province of Trà-Vinh
 • Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine (VIIIe fascicule), Monographie de la province de Sa-Déc
  Địa lý tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ (tập VIII): Địa chí tỉnh Sa Đéc
  Physical, Economic and Historical Geography of Cochinchina (Book VIII) Monograph for Province of Sa Đéc
 • Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine (XIIe fascicule), Monographie de la province de Longxuyên
  Địa lý tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ (tập XII): Địa chí tỉnh Long Xuyên
  Physical, Economic and Historical Geography of Cochinchina (Book XII) Monograph for Province of Long Xuyên
 • items en chargement...