Procès-Verbaux :

réinitialisation de l'affichage...

Afficher sous forme de : -

 • Activités de la S.E.I. et procès-verbaux des réunions du comité
  Hoạt động của hội Nghiên cứu Đông Dương và biên bản của các cuộc họp Ban chấp hành Hội
  S.I.S. activities and Committee meeting minutes
 • Circulaires et procès-verbaux (1er semestre 1901)
  Thông tư và biên bản họp (quý I, năm 1901
  Circulars and minutes (1st semiannual, 1901)
 • Circulaires et procès-verbaux (2e semestre 1901)
  Thông tư và biên bản họp (quý II, năm 1901
  Circulars and minutes (2nd semiannual, 1901)
 • Circulaires et procès-verbaux année 1902- 1er semestre
  Thông tư và biên bản họp (quý I, năm 1902)
  Circulars and minutes for year 1902 - 1st semiannual
 • Extraits des procès-verbaux (1er et 2e semestres 1905)
  Trích lục các biên bản họp (quý I và II, năm 1905)
  Excerpts from minutes (1st and 2nd semiannual 1905)
 • Extraits des procès-verbaux (1er et 2e semestres 1906)
  Trích lục các biên bản họp (quý I và II, năm 1906)
  Excerpts from minutes (1st and 2nd semiannual, 1906)
 • Extraits des procès-verbaux (1er semestre 1904)
  Trích lục các biên bản họp (Quý I, năm 1904)
  Extracts from minutes (1st semiannual 1904)
 • Extraits des procès-verbaux (1er semestre 1907)
  Trích lục các biên bản họp (Quý I, năm 1907)
  Extracts from minutes (1st semiannual 1907)
 • Extraits des procès-verbaux (2e semestre 1904)
  Trích lục các biên bản họp (quý II, năm 1904)
  Excerpts from minutes (2nd semiannual, 1904)
 • Extraits des procès-verbaux des séances
  Trích lục các biên bản họp
  Excerpts from minutes of meetings
 • Extraits des procès-verbaux des séances (1er semestre 1910)
  Trích lục các biên bản họp (Quý I, năm 1910)
  Extracts from minutes of meetings (1st semiannual 1910)
 • Musée indochinois – commission d’organisation (procès-verbal de la 1ère séance)
  Bảo tàng Đông Dương - Hội đồng tổ chức (biên bản họp phiên thứ nhất)
  Indochina museum - organising committee (minutes of 1st meeting)
 • Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 1932
  Biên bản họp Đại hội toàn thể ngày 29 tháng 1 năm 1932
  Minutes of the General Assembly of 29 January 1932
 • Procès-verbal de la réunion du comité de la S.E.I.
  Biên bản các phiên họp Ban chấp hành Hội Nghiên cứu Đông Dương
  Minutes of meetings of the S.I.S. Committee
 • Procès-verbaux
  Biên bản họp
  Minutes
 • Procès-verbaux
  Biên bản
  Minutes
 • Procès-verbaux
  Biên bản họp
  Minutes
 • Procès-verbaux 2e et 3e trimestres 1944
  Biên bản họp quý I & II, năm 1944
  Minutes for year 1944 - 2nd and 3rd quarters
 • Procès-verbaux 3e trimestre 1944 et 1er trimestre 1945
  Biên bản họp quý III, năm 1944 và quý I, năm 1945
  Minutes for year 1944 - 3rd quarter, and year 1945 - 1st quarter
 • Procès-verbaux de la commission Pavie
  Biên bản họp Ban Pavie
  Minutes of the Pavie Commission
 • 1 2 3 5
  items en chargement...